Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu Foodtura.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Gastro Magazyn Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773155, NIP: 5882446975, REGON 38264600, ul. Usługowa 1, 84-240 Reda, zwaną dalej „Foodtura” lub „Usługodawcą” .
 2. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Świadczenia Usług.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług przekazując Klientowi stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2. Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

 1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Foodtura” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu.
 2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
 3. Cennik — cena usług opublikowana w Serwisie https://panel.foodtura.pl
 4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://panel.foodtura.pl.
 5. Subskrypcja – tryb Zamówienia Usług, w ramach którego wybrany przez Klienta wariant Usług będzie dostarczany Klientowi w każdym dniu obowiązywania. Subskrypcji przez czas nieokreślony (do momentu anulowania Subskrypcji), przy jednoczesnym, automatycznym obciążeniu środka płatniczego Klienta określoną należnością za każdy dzień Subskrypcji.

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

§3.

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta wariancie dostępnym w Serwisie.
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, składzie terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Foodtura” („Cennik”), dostępnym w Serwisie https://panel.foodtura.pl

§4.

„Foodtura” dokłada najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

Rozdział III

Założenie konta

§ 5

 1. Założenie Konta jest bezpłatne. Założenie konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Założenie konta jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
 3. Klientowi przysługuje prawo usunięcia Konta. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usług.
 4. Konto ma na celu udostępnienie jego funkcjonalności, w tym umożliwienie użytkownikowi dokonywania zamówień za pomocą Serwisu.
 5. Konto zostaje założone przez „Foodtura” z chwilą złożenia zamówienia telefonicznie / drogą elektroniczną lub przez Klienta po wypełnieniu formularza na stronie https://foodtura.pl/moje-konto
 6. Punkty rabatowe wynikające z funkcjonalności Konta nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, przypisane są wyłącznie do jednego Konta i możliwe są do wykorzystania przez Klienta lub „Foodtura” za wyraźną prośbą Klienta podczas składania zamówienia pomniejszając jego wartość końcową o posiadaną wartość punktów.
 7. Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są własnością „Foodtura” i chronione są prawem.
 9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  – komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Rozdział IV

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

§6.

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:
  1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@foodtura.pl
  2. on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.foodtura.pl;
  3. on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook, wysyłając wiadomość na oficjalny profil „Foodtura” dostępny pod adresem https://www.facebook.com/foodtura/;
 2. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronach Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności” w stopce strony. W przypadku, gdy wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka zostanie odebrana od Klienta niezależnie od innych zgód i oświadczeń.
 3. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane najszybciej od trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki będą realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Foodtura” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.
 5. Z możliwości zamówienia zestawu próbnego można skorzystać wyłącznie raz. W chwili podjęcia zamówienia przez klienta – musi to być jego pierwsze zamówienie cateringu Foodtura.
 6. Klient może skorzystać z opcji Subskrypcji Usług, która jest przedłużana na każdy kolejny dzień, aż do rezygnacji Klienta z Subskrypcji, na warunkach opisanych w § 6 ust. 10.
 7. Klient, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji na warunkach opisanych w § 6 ust. 10, upoważnia Foodtura do pobrania opłaty za kolejne Zamówienia przy użyciu metody płatności wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
 8. Subskrypcja ma charakter dzienny, co oznacza że wybrany przez Klienta wariant Zamówienia będzie dostarczany w każdym kolejnym dniu Subskrypcji, przy czym płatność będzie pobierana pojedynczo, za każdy dzień Subskrypcji. Zamówienie opcji Subskrypcji Usług możliwe jest wyłącznie on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.foodtura.pl. Wybrany w formularzu dzień dostawy będzie wówczas traktowany, na jako pierwszy dzień okresu Subskrypcji.
 9. Umowa w zakresie przygotowania i dostawy Usług Zamówionych z płatnością Subskrypcyjną, o ile nie wskazano inaczej, jest zawierana na czas nieokreślony, do momentu jej anulowania przez Klienta lub Usługodawcę na prośbę Klienta, na warunkach opisanych w § 6 ust. 10.
  10. Klient może anulować Subskrypcję w każdym czasie, jednak nie później niż przed ostatecznym terminem zapłaty za kolejny dzień Zamówienia, zgodnie z § 9 ust. 5-9.

Rozdział V

Płatność za zamówienie

§7

 1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
 2. Istnieją (akceptowane są) sposoby płatności, takie jak:
  1. płatność Subskrypcyjna za pośrednictwem platformy płatności PayU – w przypadku wskazanym w § 7 ust. 5 poniżej.
  2. płatność z pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 to dzień otrzymania przez „Foodtura” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu.
   w innym przypadku realizacja Zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.
 4. „Foodtura” uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku braku płatności za Zamówienie. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Foodtura” za dzień złożenia Zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Foodtura” należności.
 5. Klient składający Zamówienie może wybrać formę zapłaty Subskrypcyjnej, polegającej na automatycznym, codziennym obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Klienta kwotą odpowiadającą wysokości należności za wybrane przez Klienta Usługi.
 6. Płatność Subskrypcyjna za każdy kolejny dzień pobierana jest z góry przed rozpoczęciem nowego okresu Zamówienia przy czym odbędzie się to najpóźniej w momencie, w którym możliwe jest złożenie zamówienia na Usługę. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za pośrednictwem formy wybranej przez Klienta nie jest możliwe.
 7. W przypadku, gdy płatność Subskrypcyjna za kolejne Zamówienie nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta (przykładowo w przypadku braku środków na karcie Klienta), Usługodawca wstrzyma realizację Zamówienia do czasu wpływu płatności Klienta.
 8. Kody rabatowe oraz punkty nagromadzone na koncie użytkownika – w przypadku płatności Subskrypcyjnej -mogą zostać uwzględnione wyłącznie przy pierwszym dniu Zamówienia Subskrypcyjnego.
 9. Płatności za pośrednictwem serwisów PayPo i PayU następują na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów i wymagają ich akceptacji. Usługodawca nie przetwarza danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przy płatnościach dokonywanych za pośrednictwem powyższych serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez PayPo i PayU.

Rozdział VI

Dostawa i odbiór osobisty

§8.

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na www.panel.foodtura.pl oraz na stronie www.foodtura.pl/dostawa
 2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.
 3. „Foodtura” zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Foodtura” – klient jest informowany o tym fakcie.
  W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1600 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. Dostawa poza granicami administracyjnymi miast, w których usługi cateringu „Foodtura” są możliwe do zrealizowania objęta jest dodatkową dopłatą w wysokości od 5 do 13 zł / dzień.
 5. „Foodtura” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. W szczególności są to klęski żywiołowe, strajki, warunki drogowe i atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające ruch drogowy.

Rozdział VII

Zmiana i anulowanie zamówienia

§9

 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.
 2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować „Foodtura” zgodnie z §6 ust. 1.
 4. Klient uprawniony jest do samodzielnej zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1900 na 3 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.W przypadku zmian dotyczących zamówień na wtorek – nie później niż do godz. 1400 na 3 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia. W przypadku zmian dotyczących zamówień na niedzielę – nie później niż do godz. 1900 na 4 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z „Foodtura”.
 5. W przypadku zamówień Subskrypcyjnych, za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu lub dniach nie później niż do godz. 1600 na 3 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przyjmuje się, że dyspozycja zmiany lub anulowania została złożona o godzinie 1600 dnia następnego, a termin obowiązywania Subskrypcji w dotychczasowym wariancie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na wtorek, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania takiego Zamówienia nie później niż do godz. 1600 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.
 7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na niedzielę, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania Zamówienia nie później niż do godz. 1600 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.
 8. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wówczas Usługodawca z wyprzedzeniem powiadomi Klienta o takiej zmianie.
 9. Dyspozycja zmiany lub anulowania Zamówienia Subskrypcyjnego w przypadkach opisanych w ust. 5-7 powyżej powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adres: biuro@foodtura.pl
 10. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Foodtura” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 11. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 12. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 19:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 13. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§10.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą „Foodtura”) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika (z potrąceniem rabatów, w szczególności za długość zamówienia), a zwrot należności realizowany jest przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w zamówieniu w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Foodtura”. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

Rozdział VIII

Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

§11.

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@foodtura.pl w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Foodtura” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez „Foodtura”, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Foodtura” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi „Foodtura”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Foodtura” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem „Foodtura”.

§12.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział IX

Polityka Promocji

§13.

 1. Promocje i rabaty nie łączą się.
 2. Opłaty pakietu promocyjnego należy dokonać najpóźniej w ostatni dzień trwania promocji.
 3. Jeden klient może dokonać zakupu jednego pakietu w cenie promocyjnej.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Na terenie zakładu produkcyjnego przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe. Alergeny pokarmowe mogą znaleźć się w śladowej ilości również w posiłkach, w których składzie nie zostały wyraźnie uwzględnione.

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności:

 1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jajka i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne
 8. Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
 9. Seler zwyczajny i produkty pochodne
 10. Gorczyca i produkty pochodne
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
 13. Łubin i produkty pochodne
 14. Mięczaki i produkty pochodne